Strona główna » Blog » Mikołajkowa promocja z prezentami

Mikołajkowa promocja z prezentami

REGULAMIN PROMOCJI  

"Mikołajkowa promocja z prezentami"

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Promocji jest K&K INVEST KAMIL LICHOŃ ul. Warszawska 43 lok. 161  05-820 Piastów

Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepów internetowych należących do Firmy K&K INVEST KAMIL LICHOŃ

 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą "Mikołajkowa promocja z prezentami" określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora.
 2. Promocja obowiązuje w terminie od 06.12.2020 do 12.12.2020 lub do wyczerpania produktów objętych promocją.

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania gratisu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać zakupów z asortymentu www.zsypownia.pl. Do pierwszego zamówienia złożonego w okresie 06.12.2020. - 12.12.2020 zostaną dodane gratisy zależne od wartości zamówienia.
 • Przy zamówieniu za min 1 500,00 zł brutto otrzymasz prezent w postaci polaru
 • Przy zamówieniu za min 1000 zł brutto otrzymasz prezent w postaci parasola
 • Przy zamówieniu za min 500 zł netto otrzymasz prezent w postaci drobnych gadżetów
 1. Gratisami są: bluza polarowa, parasol, gadżety w postaci kubków, toreb termicznych, miarek, które dla celów rozrachunkowych zostaną zafakturowane za 1 gr.
 2. Promocja obowiązuje wyłącznie na podane w katalogu średnice.
 3. Promocja przyznawana jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.
 4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w firmie.
 5. Towary objęte promocją podlegają opłacie transportowej zgodnie z taryfikatorem obowiązującym w dniu zakupu.
 6. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 7. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia transakcji zakupu wynikającej z niniejszej promocji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w promocji i zakup towarów. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest jest K&K INVEST KAMIL LICHOŃ ul. Warszawska 43 lok. 161  05-820 Piastów

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@zsypownia.pl
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2020r.  i dostępny jest na stronie www.zsypownia.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pomyłek, błędów w druku materiałów reklamowych oraz zmiany cen w nich widocznych. Zdjęcia produktów widocznych w materiałach reklamowych nie zawsze oddają rzeczywisty ich wygląd.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

alt

Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Blog
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE PRODUKTY ?